Forretningsbetingelser

GENERELLE BETINGELSER
Nedenstående generelle betingelser er gældende for al samhandel mellem Copenhagen Fm ApS og annoncøren og er således gældende for alle reklamekampagner, sponsorater eller andre ydelser, som leveres fra Copenhagen Fm. Ved indgåelse af aftale, accepterer annoncør/ordregiver disse betingelser. En eventuel fravigelse skal ske ved skriftlig aftale.

REKLAME REGLER
Copenhagen Fm er undergivet den danske reklamelovgivning. Annoncør/ordregiver er til enhver tid ansvarlige for, at reklamens indhold overholder gældende lovgivning og ikke er stridende mod tredjemands rettigheder.

KAMPAGNE
En kampagne er en samlet bestilling af reklame afspilninger, hvor der annonceres for en virksomheds produkter, tjenester eller ydelser. Copenhagen Fm beslutter afspilningernes placeringer inden for kampagneperioden med mindre andet er aftalt skriftligt.

BOOKING
Booking af afspilninger skal ske senest 72 timer før første visning.
For lørdag, søndag og mandag skal booking ske senest torsdag kl. 12.00. Ordreafgivelse skal ske pr. brev eller E-mail.

ÆNDRING AF BOOKING
Booking kan vederlagsfrit ændres med hensyn til afspilningens længde og placering, hvis det skriftlig er meddelt Copenhagen Fm senest 14 dage forud for kampagnestart. Der kan tilkomme yderligere omkostninger ved ændring af placering og længde af afviklinger. Modtager Copenhagen Fm skriftlig meddelelse om ændring af booking senere end 2 uger før kampagnestart, skal annoncøren betale et gebyr på DKK 2.000 ekskl. moms. Kampagneperioden kan, såfremt det er muligt, rykkes med op til en måned vederlagsfrit. Ændringen af booking skal ske pr. brev, fax eller E-mail.

AFBESTILLING
Annullering af kampagner kan ikke ske, når ordrebekræftelsen er underskrevet eller bekræftet skriftligt pr. e- mail. Vælger annoncøren ikke at afvikle kampagnen som aftalt, er Copenhagen Fm stadig berettiget til fuld betaling af kampagnen.

REKLAMEMATERIALE
Copenhagen Fm forbeholder sig retten til ikke at bruge færdigproducerede reklamer, såfremt disse kvalitetsmæssigt eller indholdsmæssigt, falder uden for vores regler. Reklamer produceret af Copenhagen Fm må ikke benyttes på andre medier med mindre andet er aftalt. I tilfælde hvor reklamen skal benyttes på flere medier, vil Copenhagen Fm. altid kræve at et spot frikøbes. Er prisen ikke aftalt på forhånd, vil Copenhagen Fm fastsætte prisen.

AFVISNING OG STANDSNING
Copenhagen Fm er berettiget til at afvise reklamemateriale, hvis dette ikke er modtaget rettidigt, ikke overholder de tekniske specifikationer eller ikke overholder gældende lovgivning jf. Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorater i radio og fjernsyn, konkurrenters reklamer, samt i tilfælde hvor reklamen direkte eller indirekte omtaler Copenhagen Fm eller dets medarbejdere.

Copenhagen Fm forbeholder sig endvidere ret til at stoppe en kampagne i tilfælde af politisk uro omkring en reklame eller såfremt den pågældende annoncørs branche har indgriben fra offentlig myndighed eller der er berettiget indvending imod reklamen, indeholder lovstridige elementer. Afvisning eller standsning af en reklame frigør ikke annoncør/ordregivers tab som følge af afvisning eller standsning af reklamen.

Såfremt Copenhagen Fm bliver mødt med et krav som følge af, at reklamekampagnen krænker tredjemands rettigheder og gældende lovgivning, er annoncør/ordregiver forpligtet til at holde Copenhagen Fm skadesløs for ethvert krav, Copenhagen Fm måtte blive mødt med som følge heraf.

Copenhagen Fm ApS er berettiget til at standse en igangværende reklamekampagne såfremt annoncør/ordreafgiv ikke har betalt senest 7 dage efter forfald af en eller flere faktura. Dette frigør dog ikke annoncøren for forpligtelsen til at betale det fulde beløb. Dette gælder for såvel engangsbeløb som ratebetalinger.

BETALINGSBETINGELSER
Betaling skal finde sted inden kampagnestart, med mindre andet er aftalt. Der beregnes 1,5 % i rente pr. måned samt rykkergebyr på DKK 100,- hvis betalingsbetingelser ikke overholdes. Alle priser er ekskl. moms.

KAMPAGNEPRISER OG TILBUD
Kampagne og tilbud priser samt rabatter er gældende i op til max 14 dage efter modtagelsen.

ERSTATNING
Dansk Rets almindelige regler om erstatningsansvar finder anvendelse. Copenhagen Fm ApS erstatningsansvar kan dog ikke overstige det beløb, som Copenhagen Fm har modtaget for den kampagne, tvisten måtte vedrøre.

LOVVALG OG VOLDGIFT
Aftalen er undergivet dansk ret. Uenighed mellem Ordregiverne og Copenhagen Fm vedrørende aftale om køb af reklamer skal søges løst ved forhandling. Er uenigheden ikke løst senest 30 dage efter, at en part har begæret forhandling, skal tvisten afgøres endeligt ved voldgift i København efter ”Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”.